Meteen naar de content

contact@velara.nl

  AGB

  Algemene voorwaarden (AV)

  Inhoudsopgave:

  Artikel 1 - Definities

  Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

  Artikel 3 - Toepasselijkheid

  Artikel 4 - Het aanbod

  Artikel 5 - Uitvoering van de overeenkomst

  Artikel 6 - Uitvoering van de overeenkomst

  Artikel 7 - Levering

  Artikel 7A - Verpakking en vervoer

  Artikel 8 - Vragen, Klachten

  Artikel 9 - Prijzen

  Artikel 10 - Betalings- en incassobeleid

  Artikel 11 - Garantie

  Artikel 11 - Garantie Garantie

  Artikel 12 - Opschorting en ontbinding

  Artikel 13 - Beperking en aansprakelijkheid

  Art. 14 - Risico-overgang

  Artikel 15 - Overmacht

  Artikel 16 - Intellectuele eigendomsrechten

  Artikel 17 - Gegevensbescherming, gegevensverwerking en -beveiliging

  Artikel 18 - Klachten

  Artikel 19 - Toepasselijk recht

  Artikel 20 - Belastingen en invoerrechten

  Artikel 1 - Definities
  In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen gebruikt met de volgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

  https://Virvian.online/ is een website van HAO E-commerce.

  Consument: een natuurlijk persoon die (niet) handelt in de uitoefening van zijn of haar handel, bedrijf of beroep.

  Koper: De consument die een overeenkomst op afstand aangaat met de verkoper.

  Onderneming: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

  Aanbieding Elk schriftelijk aanbod aan de koper tot levering van producten door HAO E-commerce

  Producten: De door HAO E-commerce aangeboden producten zijn hobbyartikelen.

  Overeenkomst: de (koop)overeenkomst op afstand tot verkoop en levering van de door de koper bij HAO E-commerce gekochte producten.

  Website: De website die HAO E-commerce gebruikt is
  https://virvian.online/  Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

  https://virvian. online/, onderdeel van HAO E-commerce;

  Gesticht op: HaoEcommerce. 2 Kangchang Road, Sanlian Village, Fenggang Town, Dongguan City, Guangdong Province, de tweede verdieping (Geen retouradres)

  Emailadres: kontakt@virvian.online/

  Artikel 3 - Toepasselijkheid

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van HAO E-commerce en iedere overeenkomst tussen HAO E-commerce en een koper, alsmede op elk product dat door HAO E-commerce wordt aangeboden. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met HAO E-commerce, waarbij derden worden betrokken.

  Voordat een (overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal HAO E-commerce voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aan de koper aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden, die in ieder geval op de website(s) van HAO E-commerce zijn gepubliceerd, zijn in te zien, zodat de koper deze algemene voorwaarden op een eenvoudige manier kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

  Van deze algemene voorwaarden kan in beginsel niet worden afgeweken. De toepasselijkheid van (andere) algemene of (inkoop)voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De algemene voorwaarden van HAO E-commerce zijn uitsluitend van toepassing op alle overeengekomen opdrachten In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk met HAO E-commerce is overeengekomen.

  Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde of latere overeenkomsten met de koper.

  Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht en wordt/worden de ongeldige of vernietigde bepaling(en) vervangen door een bepaling die beantwoordt aan de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

  Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, dienen te worden beoordeeld en toegelicht aan de hand van deze algemene voorwaarden.  Artikel 4 - Het aanbod

  Alle aanbiedingen van HAO E-commerce zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Indien het aanbod beperkt geldig is of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Een aanbod is slechts geldig indien dit schriftelijk is gedaan.

  De aanbiedingen van HAO E-commerce zijn vrijblijvend. HAO E-commerce is slechts aan het aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, dan wel doordat HAO E-commerce een factuur stuurt op basis van hetgeen door de koper is afgenomen en schriftelijk ter plaatse is vastgelegd. Niettemin heeft HAO E-commerce het recht een overeenkomst met een potentiële koper te weigeren op grond van een voor HAO E-commerce geldige reden.

  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is zo gedetailleerd dat de koper het aanbod goed kan beoordelen. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen HAO E-commerce niet binden. Afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de (koop)overeenkomst op afstand. HAO E-commerce kan niet garanderen dat de kleuren op de afbeelding exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van het product.

  Levertijden op de website van HAO E-commerce zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  Een samengestelde prijsopgave verplicht HAO E-commerce niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

  In principe worden geen aanbiedingen gedaan. Als en wanneer een aanbieding wordt gedaan, geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn alleen geldig zolang de voorraad strekt en volgens het "in de uitverkoop" principe zoals vermeld in de aanbieding.  Artikel 5 - Uitvoering overeenkomst

  De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de koper een aanbod van HAO E-commerce heeft aanvaard door betaling van het product.

  Een aanbod kan door HAO E-commerce worden gedaan via de webshop.

  Als de koper het aanbod heeft aanvaard door met HAO E-commerce een overeenkomst te sluiten, bevestigt HAO E-commerce de overeenkomst schriftelijk per e-mail aan de koper.

  Wijkt de aanvaarding (op ondergeschikte punten) af van het in de offerte of factuur opgenomen aanbod, dan is HAO E-commerce daaraan niet gebonden. De koper dient het volledige offerte/factuurbedrag te betalen, tenzij hij het tegendeel bewijst.

  HAO E-commerce is niet gebonden aan een aanbod indien de koper redelijkerwijs had kunnen of moeten begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing kan de koper geen rechten ontlenen.

  Overeenkomsten of contracten kunnen alleen worden gesloten door bevoegde vertegenwoordigers, werknemers of agenten van HAO E-commerce met schriftelijke volmacht.

  Kopers kunnen binnen 14 dagen herroepen. Het herroepingsrecht is uitgesloten indien de koper een bedrijf is.  Artikel 6 - Uitvoering van de overeenkomst

  HAO E-commerce zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

  Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft HAO E-commerce het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht door derden te laten verrichten.

  De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan HAO E-commerce aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan HAO E-commerce worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan HAO E-commerce zijn verstrekt, heeft HAO E-commerce het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.

  HAO E-commerce is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat HAO E-commerce is uitgegaan van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor HAO E-commerce kenbaar was.

  De koper vrijwaart HAO E-commerce voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst en aan de koper toerekenbaar zijn.  Artikel 7 - Levering

  Levering geschiedt altijd vanaf het magazijn van Leverancier.

  Levering geschiedt franco huis.

  Indien de aanvang, voortgang of levering van de diensten wordt vertraagd, bijvoorbeeld doordat de Koper de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, heeft de Leverancier het recht levering te eisen. Indien de aanvang, voortgang of levering van de diensten wordt vertraagd, bijvoorbeeld doordat de koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft verstrekt, onvoldoende medewerking verleent, de (termijn)betaling niet tijdig door HAO E-commerce is ontvangen of andere omstandigheden waarvoor HAO E-commerce niet verantwoordelijk is vertraging veroorzaken, heeft HAO E-commerce recht op een redelijke verlenging van de leveringstermijn. Alle overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen. De koper dient HAO E-commerce schriftelijk in gebreke te stellen en daarbij een redelijke termijn te stellen voor de levering. De koper heeft geen recht op enige vertragingsschadevergoeding.

  De koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens afspraak ter beschikking worden gesteld, ook indien deze hem eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.

  Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, is HAO E-commerce gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de koper.

  Als HAO E-commerce gegevens behoeft van de koper in verband met de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan HAO E-commerce ter beschikking heeft gesteld.

  Als HAO E-commerce een termijn voor levering opgeeft, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere levertijden dan vermeld op de website. Deze termijn is afhankelijk van de levertijd van de leverancier.

  HAO E-commerce heeft het recht de goederen in gedeelten te leveren, tenzij dit is overeengekomen of de deellevering geen zelfstandige waarde heeft. HAO E-commerce heeft het recht de geleverde goederen afzonderlijk te factureren.

  De koper is verantwoordelijk voor de invoer en betaling van BTW en eventuele invoerrechten van de door hem gekochte producten.  Artikel 7A - Verpakking en transport

  HAO E-commerce verbindt zich jegens de opdrachtgever om de door de leverancier te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

  tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle leveringen exclusief omzetbelasting (BTW), verpakking en verpakkingsmateriaal.

  Het aannemen van de goederen zonder aantekening op de vrachtbrief/factuur geldt als bewijs dat de verpakking op het moment van levering in goede staat verkeerde.

  Het wordt verondersteld dat de koper in het bezit is van alle benodigde invoer- en/of betalingsvergunningen. Het ontbreken of intrekken van deze vergunningen ontslaat de koper niet van de verplichting de goederen op de overeengekomen wijze af te nemen. Indien de goederen door HAO E-commerce zonder inklaring worden verkocht, kan de koper hieraan geen recht op annulering van de bestelling ontlenen. Indien de koper invoerrechten moet betalen, komen deze kosten voor rekening en risico van de koper. Evenmin kan het recht op annulering worden ontleend aan een wijziging van eventuele kwaliteitsvoorschriften en/of klachten over de goederen door derden vanwege octrooien, merken en andere rechten.

  Het risico van oorlog is altijd voor de koper.

  Artikel 8 - Inspectie, klachten

  De koper is verplicht de geleverde zaken op het moment van aflevering te inspecteren, in ieder geval binnen veertien dagen na ontvangst van de geleverde zaken, doch slechts voor zover dat nodig is om de geleverde zaken uit te pakken of te gebruiken, teneinde te kunnen beoordelen of hij de zaken kan behouden. Daarbij behoort koper te onderzoeken of het geleverde wat betreft kwaliteit en kwantiteit beantwoordt aan de overeenkomst en of de producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gesteld dienen te worden.

  De koper is gehouden te onderzoeken op welke wijze het product dient te worden gebruikt en, in geval van eigen gebruik, het product te testen overeenkomstig de instructies. HAO E-commerce aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van het product door de koper, noch voor adviezen van afnemers van de koper.

  Opspoorbare gebreken of tekorten behoren na levering schriftelijk te worden gemeld aan HAO E-commerce via https://virvian.online/ 
  . De koper heeft hiervoor een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen één maand na ontdekking, doch uiterlijk binnen zes maanden na levering te worden gemeld. Indien de zaken zijn beschadigd als gevolg van onjuiste behandeling door de koper, is de koper aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de zaken.

  Indien koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van HAO E-commerce op de wijze zoals door HAO E-commerce aangegeven. Het terugzenden van goederen is ter uitsluitende beoordeling van HAO E-commerce

  Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij, indien dit naar het oordeel van HAO E-commerce noodzakelijk is, het product met alle geleverde toebehoren en, voor zover redelijk, in de originele staat en verpakking aan HAO E-commerce retourneren, conform de retourinstructies van HAO E-commerce

  Terugbetaling vindt alleen plaats na schriftelijke overeenstemming met HAO E-commerce

  Terugbetalingen aan de koper worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van het retouraanvraag verwerkt. De terugbetaling vindt plaats op het eerder opgegeven rekeningnummer.

  Als de koper gebruik maakt van zijn recht op reclame, heeft hij geen recht op opschorting van zijn betalingsverplichting, noch op verrekening van openstaande facturen.

  In geval van onvolledige levering en/of indien één of meerdere producten ontbreken en HAO E-commerce hiervoor verantwoordelijk is, zal HAO E-commerce het ontbrekende product via de leverancier opnieuw verzenden of de resterende bestelling annuleren (onder restitutie van het teveel betaalde). De ontvangst van de producten is leidend. Schade die de koper lijdt door de afwijkende omvang van de levering kan niet door HAO E-commerce worden vergoed.

  Klachten zijn niet mogelijk indien de koper de verkeerde producten heeft besteld of verkeerde verwachtingen had van het product.  Artikel 9 - Prijzen

  Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens wijzigingen in btw-tarieven.

  De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, alsmede exclusief verzendkosten en eventuele transport- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Voor consumenten is de prijs weergegeven zonder BTW.

  De in het aanbod vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals In- en uitvoerrechten, vracht- en loskosten, verzekering en eventuele rechten en belastingen. Eventuele verschillen, gunstig of ongunstig, ten tijde van aankomst, vertrek of levering zijn ten gunste of ten laste van de koper.

  Voor producten die onderhevig zijn aan prijsschommelingen op de financiële markt en waar HAO E-commerce geen invloed op heeft, kan HAO E-commerce deze producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het aanbod wordt erop gewezen dat de prijzen indicatief zijn en kunnen fluctueren.

  Drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst mag HAO E-commerce de prijzen naar eigen inzicht verhogen. Indien binnen deze drie maanden prijsverhogingen plaatsvinden, kunnen deze alleen het gevolg zijn van een wettelijke regeling.

  Artikel 10 - Betalings- en incassobeleid

  Betaling dient vooraf te geschieden per bankoverschrijving. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum kenbaar te worden gemaakt, maar schorten de betalingsverplichting niet op.

  De koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf gedane schatting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

  De koper dient deze kosten direct te voldoen via het in de webshop aangegeven betaalmiddel. Behoudens bijzondere gevallen kan de koper slechts met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HAO E-commerce een nadere betalingstermijn overeenkomen.

  HAO E-commerce is bevoegd de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en tenslotte in mindering van de hoofdprestatie en de lopende rente. HAO E-commerce kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. HAO E-commerce kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en kosten worden voldaan.

  Indien de koper niet binnen de overeengekomen betalingstermijn van 14 dagen aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, ontvangt hij eerst een schriftelijke aanmaning voordat hij in verzuim is en vervolgens een herinnering waarin hij wordt gewezen op de gevolgen van verzuim.

  Vanaf de datum waarop de koper in verzuim is, vordert HAO E-commerce zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke rente vanaf de eerste dag van het verzuim tot aan de algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten ex artikel 6:96 BW, berekend volgens de staffel van de Regeling vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

  Indien HAO E-commerce meer of hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de koper.  Artikel 11 - Garantie

  HAO E-commerce staat er niet voor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid, dan wel aan de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen/voorschriften. HAO E-commerce staat niet in voor het voorkomen van gebreken in de geleverde zaken, maar HAO E-commerce zal zich inspannen om de geleverde zaken conform de overeenkomst te leveren. De feitelijke houdbaarheid van producten kan niet worden gegarandeerd.

  De bovenstaande garantie geldt in de mate en voor een periode gelijk aan de fabrieksgarantie. HAO E-commerce is echter nimmer verantwoordelijk voor de geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de koper en voor (advies over) het gebruik of de toepassing van de producten.

  Alle door HAO E-commerce aangeboden producten zijn voorzien van een CE-markering en de naam en het adres van de fabrikant.

  Indien de geleverde producten niet voldoen aan deze garanties, zal HAO E-commerce de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, vervangen of zorgdragen voor herstel, naar keuze van HAO E-commerce. In geval van vervanging verbindt de koper zich reeds nu de vervangen zaak aan HAO E-commerce te retourneren en de eigendom daarover aan HAO E-commerce te verschaffen indien HAO E-commerce daarom verzoekt.

  De garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van HAO E-commerce, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de behuizing of deze hebben aangewend voor onbedoelde doeleinden of onder abnormale omstandigheden.

  Indien de door HAO E-commerce verstrekte garantie een product betreft dat door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van het product ervoor wordt verstrekt.

  HAO E-commerce wil u erop wijzen dat bepaalde producten, waaronder producten voor persoonlijke verzorging, een beperkte houdbaarheidsdatum hebben, die altijd op het product staat vermeld. De koper dient rekening te houden met deze houdbaarheidsdatum, waarbinnen de kwaliteit en veiligheid van het product gegarandeerd kan worden conform de fabrieksgarantie.

  Voor vragen over het gebruik van verzorgingsproducten en de werking van bepaalde ingrediënten en de geschiktheid daarvan voor de koper, kan de koper met algemene vragen terecht bij HAO E-commerce of specifiek advies vragen aan de eigen (huis)arts.

  Artikel 12 - Opschorting en ontbinding

  HAO E-commerce is bevoegd om de overeenkomst op te schorten of te ontbinden indien de koper niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.

  Ook is HAO E-commerce gerechtigd de bestaande overeenkomst(en), voor zover nog niet uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien koper de verplichtingen uit een met HAO E-commerce gesloten overeenkomst niet of niet behoorlijk nakomt.

  HAO E-commerce is tevens bevoegd de overeenkomst zonder ingebrekestelling te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

  Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van HAO E-commerce op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien HAO E-commerce niet meer aan zijn verplichtingen voldoet, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

  HAO E-commerce behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.  Artikel 13 - Beperking aansprakelijkheid

  Indien de uitvoering van de overeenkomst door HAO E-commerce leidt tot aansprakelijkheid van HAO E-commerce jegens de koper of derden is deze aansprakelijkheid beperkt tot de door HAO E-commerce in verband met de overeenkomst gemaakte kosten. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het maximale uitkeringsbedrag van de verzekering per gebeurtenis.

  De aansprakelijkheid van HAO E-commerce is verder beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkige zaak of vervanging van die zaak - of een onderdeel daarvan - een en ander ter beoordeling van HAO E-commerce

  HAO E-commerce is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door het gebruik van de door HAO E-commerce geleverde producten. Voor consumenten geldt de beperking van artikel 7:24 lid 2 BW.

  HAO E-commerce is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een handelen of nalaten dat te wijten is aan (onvolledige en/of onjuiste) informatie op de website(s) of gelinkte websites.

  HAO E-commerce is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor eventuele downtime of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

  HAO E-commerce staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van door of namens HAO E-commerce verzonden e-mails, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

  Alle aanspraken van de koper wegens gebreken aan de zijde van HAO E-commerce vervallen indien deze niet schriftelijk aan HAO E-commerce zijn gemeld binnen één jaar nadat de koper bekend is geworden met de feiten die aanleiding geven tot de aanspraak of deze redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn met de feiten die aanleiding geven tot de aanspraak.

  HAO E-commerce wijst nadrukkelijk alle aansprakelijkheid en aanspraken van kopers en derden af die lichamelijke of andere schade hebben geleden door het gebruik van de producten. De producten dienen uitsluitend volgens de gebruiksaanwijzing te worden gebruikt en mogen de dagelijkse dosering niet overschrijden. In geval van medicijngebruik dient de koper in ieder geval zijn arts te raadplegen.

  Elk advies van HAO E-commerce met betrekking tot het gebruik van de producten is uitsluitend van algemene en vrijblijvende aard. Iedere koper dient zelf te beoordelen of het product voor hem of haar geschikt is. In geval van twijfel dient contact te worden opgenomen met de (huis)arts van de koper om de toepassing in het specifieke geval te beoordelen.

  De uitwendige verzorgingsproducten alsmede de elektrische apparaten dienen buiten het bereik van kleine kinderen te worden gehouden. Daarnaast moeten de producten worden bewaard in overeenstemming met de instructies die per product worden aangegeven. HAO E-commerce raadt aan een specialist te raadplegen voor gebruik van persoonlijke verzorgingsproducten in geval van zwangerschap, borstvoeding, medicijngebruik en bij twijfel over overgevoeligheid voor een van de ingrediënten.

  Artikel 14 - Risico-overgang

  Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop de goederen het magazijn van HAO E-commerce verlaten. Het risico gaat ook over op de koper als de goederen in de macht van de koper en/of derden worden gebracht.

  Artikel 15 - Overmacht

  HAO E-commerce is niet aansprakelijk indien zij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet kan nakomen ten gevolge van overmacht, Zij is evenmin gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

  Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van HAO E-commerce, (ii) het niet naar behoren nakomen van de verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) stroomstoring, (vi) uitval van het internet, datanetwerk en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door cybercrime en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) stakingen binnen de organisatie van HAO E-commerce en (xi) overige situaties die naar het oordeel van HAO E-commerce buiten haar macht liggen en haar tijdelijk of blijvend verhinderen haar verplichtingen na te komen.

  HAO E-commerce heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat HAO E-commerce zijn verbintenis had moeten nakomen.

  Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

  Indien HAO E-commerce ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is HAO E-commerce gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijk contract.  Artikel 16 - Intellectuele eigendomsrechten

  Alle IE-rechten en auteursrechten van HAO E-commerce blijven uitsluitend bij HAO E-commerce en gaan niet over op de koper en/of de gebruiker.

  Het is de koper verboden enig materiaal waarop de IE-rechten en auteursrechten van HAO E-commerce rusten openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, te bewerken of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van HAO E-commerce. Indien de koper wijzigingen wenst aan te brengen in de door HAO E-commerce geleverde zaken, dient HAO E-commerce uitdrukkelijk akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen.

  Het is de koper verboden de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van HAO E-commerce rusten te gebruiken op een andere wijze dan contractueel overeengekomen.

  Indien de koper een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van HAO E-commerce constateert of anderszins een (mogelijk) vermoeden heeft van een inbreuk op IE-rechten en auteursrechten, dient de koper HAO E-commerce hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.  Artikel 17 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

  HAO E-commerce gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van de koper en de gebruikers van de website(s) en gebruikt deze uitsluitend in overeenstemming met de privacyverklaring. HAO E-commerce informeert de betrokkene desgevraagd. Vragen over de verwerking van persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail worden gericht aan kontakt@virvian.online/.

  Voor zover HAO E-commerce op grond van de overeenkomst gehouden is gegevens te beveiligen, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en aan een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de kosten die ermee gemoeid zijn, niet onredelijk is.

  Artikel 18 - Klachten

  Als de koper niet tevreden is over de dienstverlening of de producten van HAO E-commerce of als hij andere klachten heeft over de koopovereenkomst, is de koper verplicht deze klachten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende oorzaak die tot de klacht heeft geleid, te melden. Klachten kunnen worden gemeld via kontakt@virvian.online met als onderwerp "Klacht".

  De koper dient de klacht voldoende te motiveren en/of toe te lichten, zodat HAO E-commerce de klacht in behandeling kan nemen.

  HAO E-commerce zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht, reageren.

  De partijen proberen samen tot een oplossing te komen.  Artikel 19 - Toepasselijk recht

  Op elke overeenkomst tussen HAO E-commerce en de koper is Engels recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

  In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, prevaleert steeds de Engelse tekst. HAO E-commerce is bevoegd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

  Voor alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen HAO E-commerce en koper is de bevoegde rechter te Amsterdam bevoegd, tenzij dwingende bepalingen tot de bevoegdheid van een andere rechter leiden.  Artikel 12 - Belastingen en invoerrechten

  De koper is verantwoordelijk voor de invoer van het product en in ieder geval voor de betaling van BTW en invoerrechten die - indien van toepassing - van toepassing zijn in het land van bestemming.

  Gratis levering

  Naar Nederland en België

  Beveiligde Betaling

  We gebruiken alleen vertrouwde betaalmethoden.

  24/7 Klantenservice

  We staan altijd klaar om je vragen te beantwoorden.

  100% Tevredenheidsgarantie

  De bedenktijd kan oplopen tot 100 dagen!